Praktisk info

Hvem meldes et dødsfall til?

Ved dødsfall er det nødvendig å ta kontakt med Trøndelag Tingrett, og melde dødsfallet.

Trøndelag Tingrett
Epost: [email protected] 
Tlf. 73 542 450

Etter hvert er det også viktig å informere bank, post, forsikring, strømleverandør, telefonoperatør, tv-selskaper, eventuelle andre forbindelser avdøde hadde.

Vi gjør oppmerksom på at ingen vanligvis har rett til å disponere avdødes verdier før skifteattest er utstedt av tingretten. Les mer om privat skifte og uskifte her.

Ansvaret for gravferden

Gravferdsloven regulerer hvem som har rett og plikt til å sørge for gravferden.
§9: Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for egen gravferd. Erklæring skal være underskrevet og datert. Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdøde nærmeste rett å besørge gravferden: Ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken.

Stønad ved gravferd og båretransport

Gravferdsstønad
Det kan gis gravferdsstønad når den avdøde var medlem av folke-trygden. Kravet settes fram for NAV lokalt der avdøde bodde. Gravferdsstønaden er behovsprøvet, og satsene fastsettes av Stortinget hvert år.

Båretransport
Når båren med avdøde må transporteres over en strekning som er lenger enn 20 km regnet fra dødsstedet til gravstedet/kremasjon, dekkes
nødvendige utgifter til båretransport med unntak av et beløp tilsvarende 10 prosent av gravferdsstønaden.
Søknadsskjema og rettledninger får en hos NAV.

Klikk her for å lese om hva vi kan bistå med